Passend Onderwijs

De reguliere scholen voor primair basisonderwijs van het samenwerkingsverband Friesland spreken onderling af welke basisondersteuning zij minimaal kunnen bieden.

Alle scholen en Expertisecentrum Past van Stichting Comperio maakt deel uit van samenwerkingsverband Friesland, PO 2101.

Doen wat nodig is, passend arrangeren in plaats van slagboomdiagnostiek. Dit houdt in dat er geen sprake meer is van gestandaardiseerde budgetten op basis van indicatie, maar dat er vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid bekeken wordt welke middelen kunnen worden ingezet voor deze leerling in deze situatie.

Vanuit deze visie gaan we de versterking van de basis en de extra ondersteuning in De Stellingwerven zinvol inzetten vanuit Past.

De expertise van een team passend onderwijs Past wordt zodanig gebundeld dat zij:

  • vraaggestuurd, flexibel, efficiënt en handelingsgericht werkt,
  • arrangementen helpt ontwikkelen die aansluiten bij behoeften van leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen,
  • de kwaliteit van scholen versterkt,
  • de basis sterker maakt door te monitoren,
  • snel handelen en reageren bevordert,
  • in werkwijze aansluit bij (buurt)teams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan,
  • gecoördineerd en binnen budget werkt.

In het ondersteuningsplan is te lezen hoe de ondersteuning in De Stellingwerven door Past gerealiseerd kan worden.