MDO

Om scholen en/of ouders te ondersteunen in hun vraag naar een passende plek, een passende actie of een passend advies, heeft het Past een multi disciplinair overleg (MDO) ingericht.

Het MDO is een multidisciplinair team, dat 1x per maand bijeen komt in Oost- of in Weststellingwerf (zie agenda). De psycholoog, de bovenschools intern begeleider, de school maatschappelijk werkende van de gebiedsteams, de schoolarts, de directeur van de sbo-school, de leerplichtambtenaar, de consulent gedrag en leren en de directeur van Past vormen het MDO.

Het MDO sluit niet alleen aan op de interne zorg van de basisschool, maar is een onderdeel van een bredere zorgstructuur rond leerlingen en gezinnen, het zorgt voor een multidisciplinaire beoordeling. Via de directeur van Past is er een verbinding met het gebiedsteams van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf.

Handelingsgerichte diagnostiek of een aanvraag voor een plaasting in het speciaal basisonderwijs kunnen het gevolg van een MDO bespreking zijn. Leerlingen voor wie duidelijk is dat zij in aanmerking komen voor het speciaal onderwijs worden door het MDO bij het samenwerkingsverband Friesland aangemeld.

In het MDO worden de aangemelde leerlingen besproken, de situatie wordt beoordeeld, er wordt een aanpak vastgesteld.

Wanneer de school een aanvraag doet voor bespreking in het MDO dient het aanvraagformulier school te worden ingevuld. Dit formulier wordt ondertekend door de directeur, leerkracht en IB-er. Als bijlagen worden in ieder geval  handelingsplannen, het ontwikkelingsperspectief en een ingevuld VPI verwacht.

Bij het aanvraagformulier van de school dient een aanvraagformulier ouders / verzorgers ingevuld en ondertekend door ouders worden bijgevoegd. Indien er verslagen van observaties en / of onderzoeken beschikbaar zijn dan vragen wij deze mee te sturen.